Aangesloten organisaties

In het platform zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd door mensen met een handicap of een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld reuma, multiple sclerose of mensen met een beperking in zicht, gehoor of anderszins.

Deze mensen zijn uit eigen ervaring, deskundigen bij uitstek! Er zijn ook een aantal dienstverlenende organisaties, enkele organisaties voor ouderen en een vereniging voor mensen met een mentale handicap in het platform vertegenwoordigd.

 

Voor alle mensen

Het PGW is er voor iedereen! Niet alleen voor mensen met een functiebeperking, maar ook voor mensen met een chronische ziekte, ouderen, of familie en andere betrokkenen. Deze doelgroep bestaat uit circa 15% van de bevolking. Iedereen kan een beroep doen op het PGW.

 

Belangenbehartiging

Mensen met een functiebeperking en chronisch zieken delen een gezamenlijk belang. Zij wensen een samenleving waaraan zij op alle terreinen optimaal kunnen deelnemen. Vanuit deskundigheid en ervaring draagt het PGW oplossingen aan en is wettelijk de aangewezen gesprekspartner voor de gemeente Waalre.

 

Ontwikkeling van beleid

Het PGW probeert iedereen in onze samenleving attent te maken op de zichtbare en onzichtbare belemmeringen in de samenleving waar mensen met een functiebeperking, chronisch zieken en vaak ouderen mee te maken hebben. Het doet dat op twee manieren:

         Herstellen wat in het verleden fout is gegaan;

         Voorkomen  van nieuwe belemmeringen.

Het PGW geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. U treft ons derhalve aan in de volgende overleggroepen:

         Wet Voorziening Gehandicapten

         Lokaal gezondheidsbeleid

         Volkshuisvesting

         Werkgroep Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en Bereikbaarheid.

          Partcipatieraad WMO

         Klankbordgroep WZW

         BTB Werkgroep

 

Voorbeelden

In het straatbeeld is duidelijk zichtbaar dat waar nodig en mogelijk trottoirs op de hoeken verlaagd of anderszins zijn aangepast. Veel openbare gebouwen zijn beter toegankelijk gemaakt of staan daarvoor op de nominatie. Speciale parkeerplaatsen zijn aangelegd op daarvoor gunstige locaties. Bij nieuwbouw en renovaties wordt met de toegankelijkheid tegenwoordig automatisch rekening gehouden. In overleg met de gemeente Waalre besteedt het platform hier voortdurend aandacht aan.

 

Mentaliteit

Hoe goed aanpassingen en voorzieningen voor mensen met een functiebeperking ook geregeld zijn, de medewerking van alle inwoners blijft onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan het ongeoorloofd gebruiken van een invalidenparkeerplaats of het plaatsen van obstakels als fietsen, reclameborden, kliko’s en bouwmaterialen op trottoirs waardoor een doorgang voor mensen met een functiebeperking praktisch onmogelijk wordt.

 

 Alle mensen tellen mee,

Tekstvak: Voor alle mensen
Tekstvak: Alle mensen tellen mee ook jij!!